Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny - osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Sprzedawca:
  Café Silesia sp. z o.o.,
  tel. 32 284 70 32
  sklep@cafesilesia.pl,
  NIP 6452538480
  REGON 243377535.
 7. Adres siedziby Sprzedawcy: Krucza 8,
  42-605 Tarnowskie Góry.
 8. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://www.cafesilesia.pl , za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 9. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/umowa dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Towar - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 11. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 12. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 13. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://www.cafesilesia.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 14. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zamówienia - udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 16. Elektroniczny formularz zwrotu - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem https://www.cafesilesia.pl/returns-open.php.
 17. Elektroniczny formularz reklamacji - udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem https://www.cafesilesia.pl/rma-open.php.
 18. Złożenie zamówienia - zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" traktowane jako złożenie przez Klienta wobec Sprzedawcy oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 19. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 20. Opinia - recenzja zamówienia lub recenzja poszczególnych Towarów wyrażona w formie subiektywnej wypowiedzi oraz oceny przyznawanej w formie gwiazdek od 1 do 5.
 21. Płatność cykliczna - płatności obsługiwane w ramach usługi płatniczej IdoPay świadczonej przez Operatora i realizowane w sposób automatyczny, w określonych cyklach, stosowane do opłacania Zamówień w ramach abonamentu na podstawie zgody, która została udzielona przez Kupującego podczas rozpoczęcia Abonamentu (stałe zlecenie posiadacza Karty).
 22. Operator - IdoPayments sp. z o.o. z siedzibą al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 387039893, o kapitale zakładowym: 800 000,00 złotych. Adres do doręczeń: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, określany także jako: „IdoPayments” będąca krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2020 r. poz. 794 ze zm.)[dalej: „UUP”].
 23. Karta płatnicza - karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, dopuszczona do regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności.
 24. Smile - Express Checkout; zestaw usług świadczonych przez IAI S.A., które w zakresie objętym niniejszym Regulaminem obejmują system wspomagający szybsze zakupy dokonywane przez Kupującego w Sklepie Internetowym.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online - w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. umożliwienie dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. umożliwienie dodawanie opinii, komentarzy i ocen - Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
  4. przesyłanie wiadomości e-mail, w szczególności wiadomości, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, subskrypcja Newsletter (po wyrażeniu odpowiedniej zgody).
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Klient może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 3. Rejestracja

 1. Klient może dokonać rejestracji celem utworzenia Konta Klienta. Z chwilą rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między Klientem a Sprzedawcą nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sklep Internetowy i zaakceptowanie niezbędnych warunków i regulaminów.
 3. Z chwilą rejestracji Klient uzyskuje dostęp do szeregu narzędzi ułatwiających korzystanie z usług Sklepu Internetowego, m.in. modyfikację wcześniej wprowadzonych danych, dostęp do historii zamówień, uczestnictwo w programie lojalnościowym, dostęp do gotowych procedur pozakupowych.
 4. W każdym czasie Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swoich danych z Konta Klienta przypisanego do systemu. Usunięcie danych powinno nastąpić niezwłocznie.
 5. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.

§ 4. Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe za pośrednictwem zarejestrowanego Konta Klienta albo poprzez opcję zakupu bez rejestracji. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji indywidualnego Konta Klienta, na potrzeby realizacji indywidualnego zamówienia, zostaje utworzone wewnętrzne konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady konta.
 2. Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakupu dokonuje się w języku polskim poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. towary, ich cenę i ilości, jakie Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych, poprawnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia zawiera informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych kosztów - jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 5. W celu sfinalizowania zamówienia niezbędne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia poprawnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu i wymaganych zgód, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną przez system wiadomość e-mail z potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia. Wiadomość ta nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę i zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji oferty złożonej przez Klienta, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu i przekazaniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta takiego oświadczenia zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 7. Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Klient w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy" Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo.
 8. Do czasu rozpoczęcia przez Sprzedawcę realizacji zamówienia:
  1. Klient może zmienić swoje zamówienie przy pomocy rozwiązania technicznego dostępnego na stronie Elektronicznego formularza zamówienia i przechodząc ponownie całą ścieżkę składania zamówienia. Zmiana zamówienia następuje poprzez złożenie nowego, które wchodzi w miejsce dotychczas złożonego. Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
  2. Klient może anulować swoje zamówienie wybierając opcję „anuluj zamówienie” dostępną na stronie Elektronicznego formularza zamówienia.
 9. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie do 3 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 10. Czas realizacji Zamówienia dla danego produktu widoczny jest na karcie produktu w Sklepie Internetowym i określony jest poprzez wskazanie przewidywanego dnia wysyłki. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia. O wydłużonym czasie realizacji Klient powinien zostać poinformowany poprzez umieszczenie stosownej informacji na karcie produktu, w podsumowaniu zamówienia lub w wiadomości prywatnej od Sprzedawcy.
 11. W szczególnych przypadkach Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym drogą mailową lub telefonicznie. W takim przypadku Klient powinien wskazać dane niezbędne do realizacji zamówienia wskazane przez Sprzedawcę.
 12. Zamówione w sklepie produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.
 13. W przypadku braku odnotowania wpłaty w terminie 3 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia z wybraną przedpłatą jako formą płatności Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia.

§ 5. Smile (Express Checkout)

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym możliwe jest także poprzez usługę Smile (Express Checkout), która pozwala na skorzystanie ze zautomatyzowanego, skróconego formularza zakupowego.
 2. Z usługi Smile można skorzystać poprzez naciśnięcie przycisku "Kup i zapłać".
 3. Smile zapamiętuje preferencje obejmujące wybrany sposób płatności wraz z danymi karty kredytowej (które dla Kupującego na jego koncie pokazywane są formie, gdzie widać tylko ostatnie 4 cyfry numeru karty), preferowanych form oraz miejsc dostawy towarów, danych adresowych i kontaktowych, adres IP, adres URL serwisu internetowego, informacje o urządzeniu i przeglądarce stosowanej przez Użytkownika oraz dane osobowe pozwalające na dokonanie zakupu.
 4. Skorzystanie z usługi Smile przez Kupującego wymaga podania numeru telefonu lub adres e-mail, na które wysyłany jest numer PIN służący do logowania lub zatwierdzania transakcji (zakupów) albo uwierzytelnienia (autoryzacji) z wykorzystaniem konta social media (np. Facebook).
 5. Korzystając z usługi Smile Kupujący może dodatkowo wykorzystać mechanizm łatwego i bezpiecznego logowania poprzez użycie klucza dostępu z blokadą ekranu lub odblokowania za pomocą rozpoznawania twarzy lub odcisku palca, aby potwierdzić swoją tożsamość - w takim przypadku system Smile wywoła prośbę o zgodę Kupującego na akceptację zainstalowania kluczy na swoim urządzeniu przenośnym z wykorzystaniem możliwości systemów Android i iOS. Klucze dostępu są bezpiecznie przechowywane w menedżerze poświadczeń systemu operacyjnego urządzenia Kupującego i będą używane tylko na potrzeby Smile. Blokada ekranu zabezpiecza dostęp do zaszyfrowanych danych, takich jak klucze dostępu na urządzeniach Kupującego.
 6. W kwestiach nieuregulowanych do usługi Smile stosuje się odpowiednio pozostałe zapisy Regulaminu.

§ 6. Płatność

 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat oraz za pobraniem (płatność przy odbiorze). Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany podczas składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Wszystkie aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://www.cafesilesia.pl/pol-payments.html.
 4. W przypadku braku odbioru zamówienia z wybraną opcją płatności przy odbiorze (nieopłacenia zamówienia) Sprzedawca zastrzega możliwość zablokowania opcji płatności przy odbiorze dla zamówień danego Klienta.
 5. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia opcji płatności przy odbiorze dla zamówień z odbiorem osobistym w stacjonarnych punktach Sklepu Internetowego.

§ 7. Dostawa

 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy - Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. W przypadku wskazanym w pkt. 2, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za przesyłkę zwrotną do nadawcy - opłata w wysokości tożsamej z ceną konkretnej przesyłki zgodnie z cennikiem. Kwota ta może zostać potrącona od wysokości zwracanych Klientowi środków zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są pod adresem https://www.cafesilesia.pl/pol-delivery.html.

§ 8. Odstąpienie od umowy - elektroniczny formularz zwrotu

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w paragrafach 7 i 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 7 i 8 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego: https://www.cafesilesia.pl/returns-open.php.
  2. odstąpić od umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, będący Załącznikiem nr 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany powyżej.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane w formie elektronicznej.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w których przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  6. w których przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  7. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  9. w których Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  10. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§ 9. Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 2. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument i Sprzedawca uzgodnią inną formę zwrotu.
  2. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
  3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca może zaproponować Konsumentowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
 5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 7. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 10. Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny za niezgodność towaru z umową.
 2. Reklamację z tytułu wady towaru, tj. niezgodności rzeczy z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć:
  1. za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
  2. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres sklep@cafesilesia.pl.
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sprzedawcy oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 4. Jeśli do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, z uwagi na charakter towaru lub wady, niezbędna jest ocena stanu towaru przez Sprzedawcę, Reklamujący powinien zostać niezwłocznie poinformowany o konieczności dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy lub w inne, wskazane przez Sprzedawcę miejsce zgodnie z warunkami z § 8 ust. 6 Regulaminu.
 5. Kroki jakie musi podjąć Klient celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru, wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 6. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedawca.
 7. Co do zasady Sprzedawca nie jest gwarantem, chyba że treść umowy stanowi inaczej.
 8. W przypadku zakupu na odległość dokonanego przez Konsumenta, Sprzedawca ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie zdarzenia firmie kurierskiej (wyłącznie poprzez wypełnienie protokołu szkody przewoźnika) i kontakt ze Sprzedawcą. Zgłoszenie u firmy kurierskiej nie jest warunkiem skorzystania z ustawowych uprawnień Klienta w zakresie reklamacji, usprawnia jednak przebieg procesu reklamacyjnego.

§ 11. Opinie

 1. Opinię dotyczącą obsługi zamówienia lub opinię dotyczącą Towaru można umieścić podczas wizyty w Sklepie Internetowym poprzez kliknięcie w interfejs umieszczony przy Towarze albo poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail. Dodanie Opinii jest dobrowolne i nieodpłatne. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Opinii.
 2. W ramach ww. Opinii Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65535 znaków słownych.
 3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych https://zaufaneopinie.idosell.com oraz https://trustedreviews.idosell.com.
 4. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym danego Towaru. Opinia, która umieszczona jest przez osobę posługującą się e-mailem, który został użyty w procesie zakupowym - oznacza jest na stronie Sklepu komentarzem ""opinia potwierdzona zakupem". Każda inna Opinia oznaczana jest jako ""opinia niepotwierdzona zakupem".
 5. Sprzedawca może publikować Opinie dotyczące danego Towaru z innych swoich Sklepów internetowych.
 6. Sprzedawca nie zmienia Opinii w zakresie treści ani przyznanych gwiazdek.
 7. Sprzedawca w wyjątkowych okolicznościach może zaniechać publikacji wybranej Opinii, jeśli Opinia jest sprzeczna z Regulaminem lub nie wpłynie to na decyzję zakupową klientów sklepu internetowego.
 8. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia Opinii na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 9. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 10. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich.
 11. Na wyraźną prośbę Klienta treść Opinii może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.

§ 12. Własność intelektualna

 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§ 13 Zasady sprzedaży w ramach Abonamentu

 1. Sprzedawca może oferować usługę elektroniczną w postaci sprzedaży wybranych Towarów w oparciu o model subskrypcyjny (Abonament).
 2. Ze sprzedaży w ramach Abonamentu mogą skorzystać wyłącznie Klienci z zarejestrowanym Kontem.
 3. Abonament obejmuje cykliczną dostawę wybranych przez Klienta Towarów, we wskazanych przez Klienta odstępach czasu bez konieczności składania kolejnych zamówień, aż do zakończenia Abonamentu. Płatność za Abonament dokonywana jest przy wykorzystaniu Płatności cyklicznej.
 4. Umowa o dostawę w ramach Abonamentu zawierana jest na czas nieokreślony. Abonament można wypowiedzieć w każdym czasie z zastrzeżeniem, że jeśli do wypowiedzenia dojdzie po realizacji Płatności cyklicznej, zakończenie Abonamentu nastąpi od następnego cyklu.
 5. Zakończenie Abonamentu następuje w wyniku: wypowiedzenia Abonamentu, odpięcia karty płatniczej właściwej dla Płatności cyklicznej, utraty ważności karty płatniczej powiązanej z Abonamentem, rezygnacji ze świadczenia sprzedaży w ramach Abonamentu przez Sprzedawcę.Klient tworzy Abonament poprzez zaznaczenie tej formy zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie utworzenia Abonamentu wysyłane jest niezwłocznie na adres mailowy Klienta, wskazany przy dokonywaniu pierwszego zamówienia.
 6. Klient zarządza Abonamentem poprzez Konto według dostępnych opcji. Abonament można zakończyć także przez kontakt z obsługą sklepu sklep@cafesilesia.pl.
 7. W czasie trwania Abonamentu nie ma możliwości podpięcia innej karty lub zmiany karty właściwej dla Płatności cyklicznej.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do zmian cen Towarów w trakcie trwania Abonamentu, o czym Klient jest informowany w korespondencji mailowej.
 9. Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową o utworzeniu zamówienia abonamentowego z podaniem jego przedmiotu, ilości, ceny, terminie realizacji oraz o dacie planowego pobrania środków z karty. Ponadto, Sprzedawca informuje Klienta o możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży online w oparciu o model subskrypcyjny zgodnie z przepisami prawa. Klient nie ma możliwości opłacenia Zamówienia abonamentowego w inny sposób niż poprzez podpiętą kartę płatniczą.
 10. Jeżeli próba obciążenia karty płatniczej nie powiedzie się, Klient drogą mailową zostanie poinformowany o braku możliwości pobrania płatności oraz planowanej ponownej próbie obciążenia karty.
 11. Zamówienie abonamentowe zostanie zrealizowane wyłącznie po skutecznym pobraniu środków z karty płatniczej.
 12. Sprzedawca ma prawo zrezygnować z Abonamentu, o czym powinien poinformować Klienta w formie e-mail lub przez kontakt telefoniczny.
 13. O niemożliwości zrealizowania Zamówienia abonamentowego, w szczególności w związku z brakiem Towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W tej sytuacji termin realizacji Zamówienia abonamentowego, a także kolejnych może ulec zmianie.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2023.01.04.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Sklep internetowy jest dobrowolnie podporządkowany „Kryteriom jakości Trusted Shops" dostępnym pod niniejszym linkiem.

§ 15. Załącznik 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy indywidulanemu.
  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia,w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym - od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: Café Silesia sp. z o.o., Krucza 8, 42-605 Tarnowskie Góry, tel. 32 284 70 32, sklep@cafesilesia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://www.cafesilesia.pl/client-orders.php?display=returns. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 7. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowaliśmy odbioru Towaru w przypadku odstąpienia od umowy - mamy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany towar proszę odesłać na adres: Café Silesia sp. z o.o., Krucza 8, 42-605 Tarnowskie Góry niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Ze względu na wagę i gabaryty Towaru, w przypadku odstąpienia od umowy - odesłanie Towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka kurierska lub pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich konieczne może się okazać nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka kurierska lub pocztowa.

§ 16. Załącznik 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 17. Załącznik 3 - Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego

pixel